คำนำ


การจัดทำแผนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมเตรียมการเรียนการสอน บันทึกการสอน การวัดและประเมินผล และเป็นคู่มือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

แผนสาระการเรียนรู้ เล่มนี้ ได้จัดทำสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เป็นชุดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะทางภาษาโดยได้ซึมซับความงามทางภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา กระบวนการคิดวิเคราะห์ และการบูรณาการ เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้เกิดความสนใจ ความสามารถ ให้พัฒนาทักษะทางภาษาเหมาะสมกับวัย และได้ศักยภาพสูงสุด

โดยในแผนการจัดการการเรียนรู้ เล่มนี้ ได้ผ่านการวิเคราะห์เนื้อหา โดยมุ่มเน้นให้มีการเรียนการสอนที่สอดคล้องกัน โดยเนื้อหาหลักของหนังสือเรียน ภาษาพาที ได้มีการนำเสนอผ่านทางตัวละคร โดยผูกเรื่องให้น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความสุขกับการอ่าน รู้จักการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องไพเราะสวยงาม สละสลวย และในขณะเดียวกันก็ได้แทรกเนื้อหาความคิด วิถีความเป็นไทย ปลูกฝังให้รักความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งค่านิยมที่พึงประสงค์ รู้ทันโลก ตามวัย ประสบการณ์ และชั้นปี

ทั้งนี้ผู้เรียนต้องได้เรียนรู้ หนังสือ ภาษาพาที โดยเรียนควบคู่ไปกับ หนังสือ วรรณคดีลำนำ ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอวรรณคดี อันมีคุณค่า รวมทั้งบทประพันธ์ที่ไพเราะ โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาเนื้อหาที่หลากหลาย มีความยากง่ายเหมาะกับระดับของการเรียนรู้ เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทย และค่านิยมที่ดีงามของความเป็นไทยที่มีการสืบสานต่อเนื่องกันมา

หลังจากที่เรียนรู้จากเนื้อหาของหนังสือทั้งสองเล่ม ได้แก่ หนังสือ ภาษาพาที กับหนังสือ วรรณคดีลำนำ ผู้เรียนควรที่จะต้องได้มีการฝึกทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาผ่านทางหนังสือ ทักษะภาษา ซึ่งจะนำเสนอผ่านทางแบบฝึกเสริมทักษะหัดในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีการเชื่อมโยงความรู้จากหนังสือที่ได้เรียนมา

ขอขอบคุณผู้มีส่วนสนับสนุนในการจัดทำ อาทิ ผู้บริหารโรงเรียน เพื่อนครูอาจารย์ในโรงเรียน ที่สนับสนุนและให้กำลังใจ จนทำให้แผนการสอนเล่มนี้เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป

......................................

ผู้จัดทำ

ความสำคัญ


ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาชาติได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตลอดจนไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อที่แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี ชีวทัศน์ โลกทัศน์ และสุนทรียภาพ โดยบันทึกไว้เป็นวรรณคดีและวรรณกรรมอันล้ำค่า ภาษาไทยจึงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป


ธรรมชาติ / ลักษณะเฉพาะ

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือใช้สื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตรงตามจุดหมายไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิด ความต้องการและความ รู้สึก คำในภาษาไทยย่อมประกอบด้วยเสียง รูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และความหมาย ส่วนประโยคเป็นการเรียงคำตมหลักเกณฑ์ของภาษา และประโยคหลายประโยคเรียงกันเป็นข้อความ นอกจากนั้นคำในภาษาไทยยังมีเสียงหนัก เบา มีระดับของภาษา ซึ่งใช้ให้เหมาะแก่กาลเทศะและบุคคล ภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ตามสภาพวัฒนธรรมของกลุ่มคน ตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใช้ภาษาเป็นทักษะที่ผู้ใช้ต้องฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเขียน การพูด การฟัง และการดูสื่อต่างๆ รวมทั้งต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางภาษา เพื่อสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพและใช้อย่างคล่องแคล่ว มีวิจารญาณและมีคุณธรรม
วิสัยทัศน์

ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของคนในชาติเพื่อการสื่อสารทำความเข้าใจกันและใช้ภาษาในการประกอบกิจการงานทั้งส่วนตัว ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ การบันทึกเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบัน และเป็นวัฒนธรรมของชาติ ดังนั้นการเรียนภาษาไทย จึงต้องเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะอย่างถูกต้อง เหมาะสมในการสื่อสาร เป็นเครื่องมือในการเรียนแสวงหาความรู้และประสบการณ์ เรียนรู้มนฐานะเป็นวัฒนธรรมทางภาษาให้เกิดความชื่นชม ซาบซึ้ง และภูมิใจในภาษาไทย โดยเฉพาะคุณค่าของวรรณคดี และภูมิปัญญาทางภาษาของบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ อันเป็นส่วนเสริมสร้างความงดงามในชีวิต

การเรียนรู้ภาษาไทยย่อมเกี่ยวพันกับความคิดของมนุษย์ เพราะภาษาเป็นสื่อของความคิดการเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ คิดวิพากษ์วิจารณ์ คิดตัดสินใจแก้ปัญหา และวินิจฉัยอย่างมีเหตุผล ขณะเดียวกันการใช้ภาษาอย่างมีเหตุผล ใช้ในทางสร้างสรรค์และใช้ภาษาอย่างสละสลวยงดงาม ย่อมสร้างเสริมบุคลิกภาพของผู้ใช้ภาษาให้เกิดความน่าเชื่อถือ

ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารการอ่านและการฟังเป็นทักษะของการแสดงออกด้วยการแสดงความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่อการสื่อสารให้สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์สามารถเลือกใช้คำ เรียบเรียงความคิด ความรู้ และใช้ภาษาได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ได้ตรงตามความหมาย และถูกต้องตามกาลเทศะ บุคคล และมีประสิทธิภาพ

ภาษาไทยมีส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ ได้แก่ กฎเกณฑ์ทางภาษา ซึ่งผู้ใช้ภาษาจะต้องรู้และใช้ภาษาให้ถูกต้อง นอกจากนั้น วรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดจนบทร้องเล่นของเด็ก เพลงกล่อมเด็ก ปริศนาคำทาย เพลงพื้นบ้าน วรรณกรรมพื้นบ้าน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมซึ่งมีคุณค่าการเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนวรรณคดี วรรณกรรม ภูมิปัญญาทางภาษา ที่ถ่ายทอดความ รู้สึก นึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษาในบทประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองประเภทต่างๆ เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและความภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน


มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

สาระที่ ๑ การอ่าน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ (.-.)

มาตรฐาน ท ๑.

ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ติดสินใจ แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน.สามารถอ่านได้คล่องและอ่านได้เร็วขึ้นเข้าใจความหมายของคำ สำนวน โวหาร การบรรยาย การพรรณนา การเปรียบเทียบ การใช้บริบท เข้าใจความหมายของถ้อยคำ สำนวนและเนื้อเรื่อง และใช้แหล่งความรู้พัฒนาความสามารถการอ่าน

.สามารถแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น วิเคราะห์ความ ตีความ สรุปความหาคำสำคัญในเรื่องที่อ่าน และใช้แผนภาพโครงเรื่องหรือแผนภาพความคิดพัฒนาความสามารถการอ่าน นำความรู้ ความคิด จากการอ่านไปใช้แก้ปัญหา ตัดสินใจคาดการณ์ และใช้การอ่านเป็นเครื่องมือการพัฒนาตน การตรวจสอบความรู้และค้นคว้าเพิ่มเติม

.สามารถอ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้คล่องและรวดเร็ว ถูกต้องตามลักษณะคำประพันธ์และอักขรวิธี และจำบทร้อยกรองที่มีคุณค่าทางความคิด และความงดงามทางภาษา สามารถอธิบายความหมายและคุณค่า นำไปใช้อ้างอิง เลือกอ่านหนังสือ และสื่อสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามจุดประสงค์อย่างกว้างขวาง มีมารยาทการอ่านและนิสัยรักการอ่านสาระที่ ๒ การเขียน

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ (.-.)

มาตรฐาน ท ๒.

ใช้กระบวนการเขียน เขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่าง ๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศ และรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

.สามารถเขียนเรียงความ ย่อความ ชี้แจงการปฏิบัติงาน การรายงาน เขียนจดหมายสื่อสารได้เหมาะกับโอกาส และจุดประสงค์เขียนเรื่องราวจากจินตนาการ เรื่องราวที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง รวมทั้งใช้การะบวนการเขียนพัฒนางานเขียน

.มีมารยาทการเขียนและนิสัยรักการเขียนและการศึกษาค้นคว้า โดยใช้ทักษะการเขียนจดบันทึกข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ เหตุการณ์ และการสังเกตอย่างเป็นระบบนำวิธีการของแผนภาพความคิดพัฒนางานเขียน และการรายงานและเขียนสื่อสารได้ตามจุดประสงค์ อย่างมีมารยาททางสังคม


สาระที่ ๓ การฟัง การดู และการพูด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ (.-.)

มาตรฐาน ท ๓.

สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึกในโอกาสต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์

.สามารถจับประเด็นสำคัญ และรายละเดียดแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น สรุปความ วิเคราะห์เรื่องตามข้อเท็จจริง เข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องและของผู้พูด เข้าใจถ้อยคำ การใช้น้ำเสียง กิริยาท่าทางของผู้พูดสามารถรับสารจากการฟังและการดู โดยตั้งข้อสังเกตเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในชีวิตจริง แสดงความรู้ความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างกว้างขวาง
มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ (.-.)
.สามารถสนทนาโต้ตอบ พูดแสดงความรู้ ความคิด พูดวิเคราะห์เรื่องราว พูดต่อหน้าชุมชน และพูดรายงาน โดยใช้ถ้อยคำเหมาะแก่เรื่องและจุดประสงค์ตามหลักการพูด มีมารยาทการฟัง การดู และการพูด

สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ (.-.)

มาตรฐาน ท ๔.

เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ.สามารถสะกดคำในวงคำศัพท์ที่กว้างและยากขึ้น อ่านและเขียนคำได้ถูกต้องคล่องแคล่ว

.สามารถใช้คำ กลุ่มคำ ตามชนิดและหน้าที่มาเรียบเรียงเป็นประโยค ใช้ประโยคสื่อสารได้ชัดเจน รู้จักใช้คำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย

.สามารถใช้ภาษาในการสนทนา เชื้อเชิญ ชักชวน ปฏิเสธ ชี้แจง ด้วยถ้อยคำสุภาพและใช้คำราชาศัพท์ได้ถูกต้อง รู้จักคิดไตร่ตรองก่อนพูดและเขียน

.เข้าใจลักษณะของคำไทย คำภาษาถิ่น คำภาษาต่างประเทศที่ปรากฏในภาษาไทยซึ่งทำให้มีใช้มากขึ้น

.สามารถแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์และกลอน โดยแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์

.สามารถเล่านิทานพื้นบ้านและตำนานพื้นบ้านในท้องถิ่นอย่างเห็นคุณค่า

มาตรฐาน ท ๔.

สามารถใช้ภาษาแสวงหาความรู้ เสริมสร้างลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม อาชีพ สังคม

.สามารถใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือการเรียน การแสวงหาความรู้ และการดำรงชีวิต และการอยู่ร่วมกันในสังคมและใช้เทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาความรู้


มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ (.-.)


.เข้าใจระดับของภาษา ลักษณะของภาษาพูดและภาษาเขียน ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะกับบุคคลและสถานการณ์ ใช้ภาษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ในการพัฒนาความรู้ เห็นคุณค่าการใช้ตัวเลขไทย

.ใช้ภาษาอย่างถูกต้อง มีคุณธรรม โดยการพูดและเขียนตามความเป็นจริง และเหมาะแก่สถานการณ์ไม่สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น ใช้ภาษาอย่างสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างความสามัคคี สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เข้าใจการใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในชุมชน

สาระที่ ๕ วรรณคดี และวรรณกรรม

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ ๒ (.-.)

มาตรฐาน ท ๕.

เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง


.สามารถเลือกอ่านหนังสือได้หลากหลายทั้งนิทาน ตำนาน เรื่องสั้น สารคดี บทความ บทร้อยกรอง บทละคร ตามจุดประสงค์ของการอ่าน ใช้หลักการพิจารณาหนังสือ พิจารณาให้เห็นคุณค่า และนำไปใช้ในชีวิตจริง
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑ มาตราตัวสะกดแม่กก เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีตัวสะกดมาตราต่าง ๆ

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กก สามารถเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กกได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่กก

. ครูอธิบาย เรื่อง มาตราแม่กก และให้นักเรียนพูดคำที่เป็นมาตราแม่กกมาคนละ ๑ คำ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสนทนาซักถาม

. ครูตั้งคำถามเกี่ยวกับ เรื่อง มาตราแม่กก และสุ่มนักเรียน ๒ คน เพื่อตอบคำถาม พร้อมกับเฉลย และกล่าวชมนักเรียนที่ตอบถูก

ขั้นสอน

. นักเรียนสรุปความเข้าใจจาก เรื่อง มาตราแม่กก

. ครูแจกใบความรู้ให้นักเรียนทบทวน เรื่อง มาตราแม่กก และครูถามคำถามจากใบความรู้ให้นักเรียนตอบ โดยครูสุ่มนักเรียน ๑ คน ครูกล่าวคำชมเมื่อนักเรียนตอบถูก

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่องมาตราแม่กก โดยนักเรียนเขียนคำจากคำอ่าน

ที่โจทย์กำหนดให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่องมาตราแม่กก โดยนักเรียนเติมตัวสะกดที่

กำหนดให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่าน

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่องมาตราแม่กก โดยนักเรียนอ่านประโยคแล้วเลือกคำที่โจทย์กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่องมาตราแม่กก โดยนักเรียนอ่านบทร้อยกรองแล้วขีดเส้นใต้คำทีสะกดไม่ตรงมาตราแม่กกแล้วนำมาเขียนลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่องมาตราแม่กก โดยนักเรียนอ่านคำและความหมายของคำที่กำหนดแล้วโยงเส้นจับคู่คำและความหมายให้ถูกต้อง

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนการทำแบบฝึกทักษะตั้งแต่แบบฝึกทักษะที่ ๑ – ๕

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่กก

ขั้นสรุป

  1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความเข้าใจของ เรื่อง มาตราแม่กก

  2. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

  1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๒ มาตราตัวสะกดแม่กบ เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีตัวสะกดมาตราต่าง ๆ

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กบ สามารถเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กบได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่กบ

. ครูถามนักเรียน เรื่อง มาตราแม่กบ แล้วให้นักเรียนยกตัวอย่างตามที่นักเรียนทุกคนเข้าใจ แล้วออกมาเขียนบนกระดาน

. ครูตรวจสอบคำที่นักเรียนออกมาเขียน แล้วกล่าวชมเชยนักเรียนทุกคนที่เขียนมาตราแม่กบ

ขั้นสอน

. ครูอธิบาย เรื่อง มาตราแม่กบ ให้นักเรียนฟัง และเขียนตัวอย่างประโยคที่มีคำที่เป็นมาตราแม่กบอยู่ด้วยแล้วให้นักเรียน และให้นักเรียนร่วมกันสรุปความรู้เรื่อง มาตราแม่กบ

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่องมาตราแม่กบ โดยนักเรียนอ่านบทร้อยกรองขีดเส้นใต้คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กบแล้วนำมาเขียนลงในช่องว่างที่กำหนดให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่องมาตราแม่กบ โดยนักเรียนเขียนคำศัพท์จากคำอ่านให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่องมาตราแม่กบ โดยนักเรียนนำคำในวงเล็บมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่องมาตราแม่กบ โดยนักเรียนอ่านคำที่กำหนดแล้วทำเครื่องหมายถูกลงในช่องว่าและเขียนแก้คำที่ผิดเขียนผิดให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่องมาตราแม่กบ โดยนักเรียนเติมตัวสะกดที่หายไปให้ถูกต้องเหมาะสม

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนการทำแบบฝึกทักษะตั้งแต่แบบฝึกทักษะที่ ๑ – ๕

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่กบ

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความเข้าใจของ เรื่อง มาตราแม่กบ

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะ


แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๓ มาตราตัวสะกดแม่กด เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีตัวสะกดมาตราต่าง ๆ

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด สามารถเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กดได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่กด

. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่เป็นมาตราแม่กด แล้วให้นักเรียนเขียนให้ดูบนกระดาน เพื่อให้เพื่อนทุกคนช่วยกันพิจารณาว่าคำที่นักเรียนเขียนถูกต้องหรือไม่

. ครูตรวจสอบคำที่นักเรียนออกมาเขียน แล้วกล่าวชมเชยนักเรียนทุกคนที่เขียนมาตราแม่กบ และเฉลยบางคำที่นักเรียนเขียนผิด

ขั้นสอน

. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง มาตรา แม่กด ให้นักเรียนศึกษาร่วมกัน

. ครูให้นักเรียนจับคู่เพื่อร่วมเล่นเกมหาคู่ ครูให้นักเรียนเดินมาหยิบบัตรคำ ในกล่องหน้าชั้นเรียน จนครบทุกคน แล้วคนปล่อยให้นักเรียนดูบัตรคำที่นักเรียนแต่ละคนได้นั้นว่าตนเองได้คำใดแล้วให้ค้นหาคู่ของตน

. เมื่อนักเรียนจับคู่บัตรคำที่เป็นคู่ของตนเองแล้วมั่นใจให้เดินไปหาครู เพื่อเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง

. ครูเฉลยคำตอบ และกล่าวชมนักเรียนที่ตอบถูก และให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง มาตราแม่กด โดยนักเรียนอ่านประโยคที่โจทย์กำหนด แล้วนำคำในวงเล็บเติมให้ถูกต้องเหมาะสม

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง มาตราแม่กด โดยนักเรียนเติมตัวสะกดที่หายไปให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่อง มาตราแม่กด นักเรียนจับคู่คำและความหมายให้ถูกต้องเหมาะสมกัน

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่อง มาตราแม่กด นักเรียนเขียนคำจากคำอ่านที่โจทย์กำหนด

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่อง มาตราแม่กด นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง แล้วขีดเส้นใต้คำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กด และเขียนลงในช่องว่าง

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่กด

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง มาตราตัวสะกดมาตราแม่กด จากความรู้ที่

ได้เรียนมา

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะ

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๔ มาตราตัวสะกดแม่กม เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีตัวสะกดมาตราต่าง ๆ

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กม สามารถเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กมได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่กม

. ให้นักเรียนร้องเพลงมาตราแม่กมตามครู และนักเรียนร่วมกันฝึกร้องเพลงมาตรา แม่กม

ขั้นสอน

. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง มาตราแม่กม ให้นักเรียนร่วมกันอ่านเพื่อทำความเข้าใจ

. ครูถามนักเรียนว่าตราแม่กมมีพยัญชนะตัวใดบ้างเป็นตัวสะกด

. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกันพยัญชนะในมาตราตัวสะกดมาตราแม่กม

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง มาตราแม่กม นักเรียนแต่งประโยคจากคำที่โจทย์กำหนด

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง มาตราแม่กม โดยนักเรียนวาดภาพจากคำที่กำหนดให้และระบายสีให้สวยงาม

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่อง มาตราแม่กม นักเรียนอ่านคำกลอนมาตราแม่กม แล้วเรียงคำที่กำหนดใหม่ให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่อง มาตราแม่กม นักเรียนพิจารณาคำที่เหมาะสมและอ่านออกเสียงในมาตราแม่กมแล้วโยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่อง มาตราแม่กม โดยนักเรียนขีดเส้นใต้คำที่มีมาตราแม่กม เป็นตัวสะกด แล้วฝึกอ่านให้คล่อง

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่กม

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง มาตราตัวสะกดมาตราแม่กม จากความรู้ที่

ได้เรียนมา

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะ

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๕ มาตราตัวสะกดแม่กน เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีตัวสะกดมาตราต่าง ๆ

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กน สามารถเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กนได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่กน

. ครูสุ่มนักเรียนตัวอย่าง ๑ คน เพื่อตอบคำถามที่ครูถามเกี่ยวกับมาตราแม่กน ครูกล่าวชมนักเรียนที่ตอบถูกต้อง

. ครูเขียนคำที่เป็นมาตราแม่กนทั้งหมด แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านตามครูจนคล่อง

ขั้นสอน

. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง มาตราแม่กน ให้นักเรียนแต่ละคนศึกษา

. ครูให้นักเรียนเขียนคำที่เป็นมาตราแม่กน แบบไม่ตรงมาตรา คนละ ๑ คำ

. ครูตรวจคำที่นักเรียนเขียนคำทีเป็นมาตราแม่กน แล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง มาตราแม่กน โดยนักเรียนระบายสีแอปเปิลที่เป็นมาตราแม่กนให้สวยงาม

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง มาตราแม่กน นักเรียนเติมตัวสะกดในมาตราแม่กน ลงในช่องว่างให้เป็นคำที่มีความหมายเหมาะสม

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่อง มาตราแม่กน นักเรียนเขียนคำที่ถูกต้องจากคำอ่านที่กำหนดให้

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่อง มาตราแม่กน นักเรียนเขียนคำที่สะกดด้วย น ณ ร ล ญ จากโจทย์ ให้ได้คำที่ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่อง มาตราแม่กน นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง แล้วนำนำที่สะกดไม่ตรงมาตราแม่กนเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่กน

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง มาตราตัวสะกดมาตราแม่กน จากความรู้ที่

ได้เรียนมา

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะ

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๖ มาตราตัวสะกดแม่กง เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีตัวสะกดมาตราต่าง ๆ

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กง สามารถเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กงได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่กง

. ครูพูดคำ ๑ คำ แล้วถามนักเรียนในชั้นเรียนว่าคำที่ครูพูดนั้นเป็นคำในมาตราใด

. นักเรียนในชั้นร่วมกันตอบ และร่วมกันสนทนา เรื่อง มาตราแม่กง

ขั้นสอน

. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง มาตราแม่กง ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๓ คน เพื่อศึกษาใบความรู้ แล้วออกมาอธิบาย จากการศึกษาใบความรู้

. นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมาอธิบายจากการศึกษาใบความรู้ให้เพื่อนและครูฟัง

. ครูพิจารณาการอธิบายของแต่ละกลุ่ม จากความเข้าใจ และครูช่วยอธิบายเพิ่มเติมและกล่าวคำชมกับนักเรียนทุกคน

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง มาตราแม่กง นักเรียนระบายสีปลาหมึกที่เป็นคำสะกดด้วย มาตราแม่กง แล้วเขียนในช่องว่างให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง มาตราแม่กง นักเรียนเขียนคำที่สะกดใน มาตรา แม่กง ลงใต้ภาพให้ถูกต้องและระบายสีให้สวยงาม

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่อง มาตราแม่กง นักเรียนอ่านบทร้อยกรองแล้วขีดเส้นใต้คำใน มาตราแม่กงและให้นักเรียนนำคำในมาตราแม่กง จากบทร้อยกรองมาคัดลายมือ

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่อง มาตราแม่กง นักเรียนนำคำที่สะกดในมาตรากงที่กำหนดให้เติมในช่องว่างให้ได้ใจความที่ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่อง มาตราแม่กง โดยนักเรียนเขียนคำจากคำอ่านให้ถูกต้องตามที่กำหนดแล้วฝึกอ่านให้คล่อง

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่กง

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง มาตราตัวสะกดมาตราแม่กง จากความรู้ที่

ได้เรียนมา

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๗ มาตราตัวสะกดแม่เกย เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีตัวสะกดมาตราต่าง ๆ

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่เกย สามารถเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่เกยได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่เกย

. ครูยกตัวอย่าง คำว่า สวย แล้วถามนักเรียนว่าคำที่อยู่ในมาตราแม่ใด และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตราแม่เกย

ขั้นสอน

. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง มาตราแม่เกย นักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้

. ครูอธิบาย เรื่อง มาตราแม่เกย ให้นักเรียนฟัง และถามร่วมกัน

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง มาตราแม่เกย นักเรียนดูภาพที่กำหนดแล้วเขียนชื่อภาพที่เป็นมาตราแม่เกยให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง มาตราแม่เกย นักเรียนอ่านความหมายที่กำหนดมา

แล้วเขียนคำในมาตราแม่เกย ให้ตรงกับความหมายนั้น

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่อง มาตราแม่เกย โดยนักเรียนสร้างคำใหม่จากคำที่

กำหนดให้ แล้วอ่านสะกดคำแจกลูก

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่อง มาตราแม่เกย นักเรียนเขียนชื่อรูปที่กำหนดให้ลงในช่องว่างพร้อมกับทำเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างใต้ชื่อรูปที่เป็นคำสะกดในมาตราแม่เกย

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่อง มาตราแม่เกย นักเรียนอ่านเรื่องแล้วขีดเส้นใต้คำที่

สะกดด้วยแม่เกย แล้วคัดคำที่ขีดเส้นใต้ ลงในช่องว่างที่กำหนดให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่เกย

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง มาตราตัวสะกดมาตราแม่เกย จากความรู้ที่

ได้เรียนมา

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะ


แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๘ มาตราตัวสะกดแม่เกอว เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีตัวสะกดมาตราต่าง ๆ

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่เกอว สามารถเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่เกอวได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่เกอว

. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับ เรื่อง มาตราแม่เกอว แล้วให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องมาตราแม่เกอว

. ครูเพิ่มเติมให้นักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา เรื่อง มาตราแม่เกอว

ขั้นสอน

. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง มาตราแม่เกอว ให้นักเรียนทุกคนศึกษา

. ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๒ คน เพื่อทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง มาตราแม่เกอว โดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันอ่านคำแล้วเขียนกากบาททับคำที่เป็นมาตราแม่เกอว แล้วเขียนลงในช่องว่างที่กำหนด

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง มาตราแม่เกอว โดยนักเรียนนำคำที่สะกดด้วยมาตราแม่เกอว เติมลงในประโยคให้สมบูรณ์

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่อง มาตราแม่เกอว นักเรียนเขียนชื่อสิ่งที่กำหนดให้

ลงในช่องว่างพร้อมกับ ทำเครื่องหมาย ลงในช่องว่างที่เป็นคำสะกดในมาตราแม่ เกอว

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่อง มาตราแม่เกอว นักเรียนอ่านความหมายที่กำหนด แล้วเขียนคำในมาตราแม่เกอว ลงช่องว่างให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่อง มาตราแม่เกอว นักเรียนเขียนคำอ่าน คำในมาตราตัวสะกดมาตราแม่เกอวที่กำหนดมาให้

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง มาตราแม่เกอว

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง มาตราตัวสะกดมาตราแม่เกอว จากความรู้ที่

ได้เรียนมา

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะ
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๙ อักษรนำ เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีอักษรนำต่าง ๆ

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีอักษรนำ สามารถเขียนคำที่มีอักษรนำได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง อักษรนำ

. ครูถามนักเรียนเกี่ยวกับ เรื่อง อักษรนำ แล้วให้นักเรียน พร้อมทั้งให้นักเรียนยกตัวอย่างคำที่มีอักษรนำ

. ครูแนะนำเพิ่มเติมให้นักเรียนเกี่ยวกับเนื้อหา เรื่อง อักษรนำ

ขั้นสอน

. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง อักษรนำ ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ และแสดงความคิดเห็น

. ครูเขียนคำที่มีทั้งอักษรนำและคำที่ไม่มีอักษรนำ แล้วสุ่มนักเรียนทีละคน ออกมาทำเครื่องหมายถูกหน้าคำที่เป็นอักษรนำ และครูกล่าวชมนักเรียนที่ตอบได้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง อักษรนำ นักเรียนนำคำที่กำหนด ที่เป็นอักษรนำใส่ลงในช่องว่าให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง อักษรนำ นักเรียนนำตัวอักษรทางด้านขวามือใส่ในช่องซ้ายมือตรงตามความหมายที่ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่อง อักษรนำ โดยนักเรียนใส่เครื่องหมายถูกหน้าคำที่สะกดถูกคำใดที่สะกดผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่อง อักษรนำ โดยนักเรียนเขียนคำอ่านที่กำหนดให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่อง อักษรนำ นักเรียนใส่เครื่องถูกหน้าคำที่สะกดถูกคำใดที่สะกดผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง อักษรนำ

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง อักษรนำ จากความรู้ที่ได้เรียนมา

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะ
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๐ อักษรควบแท้ เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีอักษรควบแท้ต่าง ๆ

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีอักษรควบแท้ สามารถเขียนคำที่มีอักษรควบแท้ได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง อักษรควบแท้

. ครูอธิบาย เรื่อง อักษรควบแท้ให้นักเรียนฟัง และให้นักเรียน ออกมาเขียนบนกระดาน ตามความเข้าใจของนักเรียน เรื่อง อักษรควบแม่ว่ามีคำใดบ้าง

ขั้นสอน

. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง อักษรควบแท้ ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ และครูอธิบายเพิ่มเติม

. ครูให้นักเรียนพูดคำที่เป็นอักษรควบแท้มาคนละ ๑ คำ

. ครูและนักเรียนร่วมกันสนทนา เรื่อง อักษรควบแท้

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง อักษรควบแท้ โดยนักเรียนอ่านออกเสียงคำที่กำหนดแล้วนำไปเขียนในช่องว่างให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง อักษรควบแท้ นักเรียนอ่านบทร้อยกรองที่กำหนด แล้วแยกประเภทคำควบกล้ำแท้หมวดต่าง ๆ

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่อง อักษรควบแท้ นักเรียนอ่านคำที่กำหนดแล้วทำเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างแต่ถ้าคำใดเขียนผิดให้แก้ไขให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่อง อักษรควบแท้ นักเรียนเขียนคำจากคำอ่านที่

กำหนดให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่าน

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่อง อักษรควบแท้ โดยนักเรียนนำตัวอักษรทางขวามือเติมลงหน้าประโยคความหมายที่ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง อักษรควบแท้

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง อักษรควบแท้ จากความรู้ที่ได้เรียนมา

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะ


แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๑ อักษรควบไม่แท้ เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีอักษรควบไม่แท้

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีอักษรควบไม่แท้ สามารถเขียนคำที่มีอักษรควบไม่แท้ได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง อักษรควบไม่แท้

. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมว่าอักษรควบไม่แท้มีคำใดบ้าง

. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เรื่อง อักษรควบไม่แท้

ขั้นสอน

. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง อักษรควบไม่แท้ ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ และร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน

. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง อักษรควบไม่แท้ โดยนักเรียนประสมคำจากพยัญชนะ สระ และรูปภาพ ให้เป็นคำ

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง อักษรควบไม่แท้ นักเรียนอ่านบทร้อยกรองที่กำหนดให้ แล้วแยกคำควบกล้ำตามหมวดต่างๆ

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่อง อักษรควบไม่แท้ นักเรียนเรียงตัวอักษรที่กำหนดให้เป็นคำที่มีความหมายและถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่อง อักษรควบไม่แท้ นักเรียนนำคำที่กำหนดให้แต่ประโยคให้ได้ใจความสมบูรณ์

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่อง อักษรควบไม่แท้ โดยนักเรียนโยงเส้นคำให้มีความหมายที่ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง อักษรควบไม่แท้

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง อักษรควบไม่แท้ จากความรู้ที่ได้เรียนมา

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะ
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๒ ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีอักษรควบไม่แท้ สามารถเขียนคำที่มีประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมว่าประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

หมายความว่าอย่างไร

. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น เรื่อง ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

ขั้นสอน

. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ และร่วมกันอภิปรายในชั้นเรียน

. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ โดยนักเรียนแก้ไขคำที่เขียนผิดให้ถูกต้องแล้วฝึกอ่าน

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง เรื่อง ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ นักเรียนอ่านบทร้อยกรองเขียนลงในช่องว่าง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่อง เรื่อง ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่กำหนดแล้วนำไปเขียนเติมลงในช่องว่าง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่อง ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ นักเรียนเลือกคำที่กำหนดเติมลงในประโยคให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่อง ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ โดยนักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงช่องว่างคำที่เขียนถูกและแก้ไขคำที่เขียนผิดให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง ประวิสรรชนีย์และไม่ประวิสรรชนีย์ จากความรู้ที่ได้เรียนมา

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะ

แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๓ ตัวการันต์ เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มีตัวการันต์

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีอักษรควบไม่แท้ สามารถเขียนคำที่มีตัวการันต์ได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง ตัวการันต์

. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมว่าตัวการันต์มีหน้าที่อะไร

. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของตัวการันต์

ขั้นสอน

. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ตัวการันต์ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ และร่วมกันแสดงความคิดร่วมกัน

. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง ตัวการันต์โดยนักเรียนนำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างแล้วฝึกอ่าน

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง เรื่อง ตัวการันต์ นักเรียนโยงเส้นจับคู่ให้ตรงกับความหมาย

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่อง เรื่อง ตัวการันต์ นักเรียนเลือกคำทีกำหนดเติมลงในช่องว่างแล้วฝึกอ่านจนคล่อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่อง ตัวการันต์ นักเรียนโดยนักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงช่องว่างคำที่เขียนถูกและแก้ไขคำที่เขียนผิดให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่อง ตัวการันต์ นักเรียนเขียนคำศัพท์จากคำอ่านที่กำหนดให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง ตัวการันต์

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง ตัวการันต์จากความรู้ที่ได้เรียนมา

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะ
แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ช่วงชั้นที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง กาเขียนสะกดคำ เวลา ๑๔ ชั่วโมง

แผนการเรียนรู้ที่ ๑๔ รร (ร หัน) เวลา ๑ ชั่วโมง

สาระที่ ๑: การอ่าน

ฝึกปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน อ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ชัดเจน อ่านสะกดคำ อ่านคำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ อ่านคำที่มีตัวการันต์

และคำที่มี รร (ร หัน)

สาระที่ ๒: การเขียน

ฝึกปฏิบัติตนในการเขียน คัดลายมือ คำ ประโยค คำผสมมาตราตัวสะกด อักษรนำ คำควบกล้ำแท้ - ควบไม่แท้ วิสรรชนีย์ เขียนคำที่มีตัวการันต์ และคำที่มี รร (ร หัน) โดยเน้นการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และใช้การเขียนเพิ่มพูนความรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

. มีความรู้ ความเข้าใจ และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องคำที่มี รร (ร หัน)

. มีความรู้ความเข้าใจและใช้สระได้อย่างถูกต้อง

. ใช้ทักษะในการอ่าน และเขียนได้อย่างถูกต้อง

สาระการเรียนรู้

. นักเรียนมีทักษะในการเขียนคำที่มีอักษรควบไม่แท้ สามารถเขียนคำที่มีรร (ร หัน)ได้อย่างคล่องแคล่ว

กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

. นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง รร (ร หัน)

. ครูถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมว่า รร (ร หัน) มีหน้าที่อะไร

. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้าที่ของ รร (ร หัน)

ขั้นสอน

. ครูแจกใบความรู้ เรื่อง รร (ร หัน) ให้นักเรียนศึกษาจากใบความรู้ และร่วมกันแสดงความคิดร่วมกัน

. ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๑ เรื่อง รร (ร หัน) โดยนักเรียนโยงเส้นข้อความไปยังความหมายให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๒ เรื่อง เรื่อง รร (ร หัน) นักเรียนเขียนขีดเส้นคำที่เขียนผิดและแก้ใหม่ให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๓ เรื่อง เรื่อง รร (ร หัน) นักเรียนเติมคำที่ใช้ รร เติมในช่องว่างให้ถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๔ เรื่อง รร (ร หัน) นักเรียนเติมคำที่ใช้ บรร ในบทร้อย

กรองให้ได้ความหมายถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ ๕ เรื่อง รร (ร หัน) นักเรียนนำที่กำหนดเติมลงในช่องว่างให้ได้ความหมายถูกต้อง

. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน ๑๐ ข้อ เรื่อง รร (ร หัน)

ขั้นสรุป

. ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวน เรื่อง รร (ร หัน) จากความรู้ที่ได้เรียนมา

. ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกเสริมทักษะและแบบทดสอบก่อนเรียน

และหลังเรียน

. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความรู้ความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน

สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

. ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

. ใบความรู้

. แบบฝึกทักษะ

การวัดและประเมินผล

. เครื่องมือการวัดและประเมินผล

.๑ ใบความรู้

.๒ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

.๓ แบบฝึกทักษะ